Sprawdzona jakość

Sprawdzona jakość

          Posiadamy własne laboratorium, kontrolujące na bieżąco jakość mieszanek betonowych. Nasz zakład produkuje studnie z betonu klasy nie niższej niż C35/45, co daje pewność zastosowania wyrobów praktycznie w każdych warunkach środowiska.

          Aby podkreślić wysoką jakość produkcji, oprócz wewnętrznych procedur kontroli jakości nasza firma regularnie zleca badania swoich produktów do instytucji niezależnych np. do Instytutu Badań Dróg i Mostów. Wszystkie badania są wykonywane zgodnie z Procedurami Badawczymi IBDiM.

Próbki przechodzą następujące procedury badawcze:
- wytrzymałość na ściskanie (średnio73,8)
- nasiąkliwość (<4,0%)
- odporność na działanie mrozu (mrozoodporność F150)
- mrozoodporność betonu w 2% roztworze chlorku sodu (F50)
- badanie przepuszczalności wody przez beton (wodoszczelność W12)

Firma posiada Zakładową Kontrolę Produkcji.

 

Posiadane aprobaty oraz opinie:


  •    Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2010-02-1828

 Studzienki TORNADO 1 o średnicy 1400 – 2000mm

 oraz studzienki TORNADO 2 o średnicy 1400 – 3000mm.

 

  • Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2007-03-2283

 Prefabrykowane elementy odwodnienia pasa drogowego i umocnienia skarp.

 

  • OPINIA GIG NR 58258245-132

 Studzienki TORNADO 1 o średnicy 1000 – 1500mm.

 

  • OPINIA GIG NR 58225939-132

 Studzienki TORNADO 1 o średnicy 2000mm.

 

  • OPINIA GIG NR 58225949-132

 Elementy studzienki zaworowej do kanalizacji podciśnieniowej

 o wymiarach 1000x1000x100mm.

 

  • OPINIA CNTK 4381.13/11

 Studzienki TORNADO 1 o średnicy 1000 – 2000mm

  oraz studzienki TORNADO 2 o średnicy 1000 – 2500mm.

 

  • Atest Higieniczny HK-W-0014-01-2014

 Zbiorniki prefabrykowane o pojemnościach 12,16,20 i 24m3.

 

Wykaz norm:

–   PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe.

–   PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu

–   PN-EN 124 – Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego – zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.

–   PN-EN-1610 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

–   PN-91/B-01813 – Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

–   PN-EN 206-1 – Beton – Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

–   PN-EN 14844+A1 - Prefabrykaty z betonu. Przepusty skrzynkowe

–   PN-EN 1091  Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej