Nasze produkty

Nasze produkty

Kanalizacja

         Elementy studni mają zastosowanie do budowy studzienek kanalizacyjnych oraz obudowy przepompowni służących do odprowadzania ścieków i wody powierzchniowej w warunkach oddziaływania środowiska chemicznego słabo agresywnego to jest w normalnych warunkach dla ścieków domowych i podczyszczania ścieków przemysłowych, wód gruntowych i deszczowych, bez dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego zgodnie z PN-91B-01813. Mogą być montowane w każdym gruncie, w obszarach ruchu kołowego, w pasie jezdni, na terenach parkingowych i utwardzonych poboczach. Elementy mogą być stosowane na obszarach zagrożonych szkodami górniczymi. Elementy studni przystosowane są do równoczesnego obciążenia zasypką i taborem kołowym o nacisku 200 kN na oś zgodnie z PN-88/S-10030. Zgodnie z obliczeniami służą do wykonywania studni i obudowy przepompowni. Studnie mogą być stosowane jako element systemów odprowadzających ścieki, wody opadowe, wody powierzchniowe z budowli kolejowych.


Studzienki typu Tornado 1 łączone na uszczelkę

          Studzienki typu TORNADO 1 produkowane są z wodoszczelnego W8, mało nasiąkliwego nw<4% i mrozoodpornego F-150 betonu klasy min. C35/45, w ośmiu średnicach komory roboczej: 1000, 1200, 1400, 1500, 2000, 2500, 3000, 3200mm i mają zastosowanie w systemach kanalizacji sanitarnej, przemysłowej, deszczowej i ogólnospławnej do łączenia rur, wykonanych ze wszystkich dostępnych na rynku materiałów. Elementy składowe studzienek systemu TORNADO 1 łączone są za pomocą uszczelki. Zalecane jest stosowanie w miejscach wymagających idealnej szczelności oraz skrócenia czasu realizacji inwestycji.

      Produkcja studzienki realizowana jest na podstawie wypełnionej specyfikacji na karcie zamówienia.


Studzienki typu Tornado 2 łączone na zaprawę

       Studzienki typu TORNADO 2 produkowane są z mało nasiąkliwego nw<5% betonu klasy C35/45 w dziewięciu średnicach komory roboczej: 800, 1000, 1200, 1400, 1500, 1800, 2000, 2500, 3000 mm i mają zastosowanie w systemach kanalizacji sanitarnej, przemysłowej, deszczowej i ogólnospławnej do łączenia rur, wykonanych ze wszystkich dostępnych na rynku materiałów. Elementy składowe studzienek systemu TORNADO 2 łączone są na zaprawę. Zalecane są do stosowania w miejscach o mniejszym zagrożeniu infiltracją.

Produkcja studzienki realizowana jest na podstawie wypełnionej specyfikacji na karcie zamówienia.


Osadnik DN 500 /wpust deszczowy/

         Głównym zadaniem wpustów deszczowych jest odbiór ścieków opadowych z utwardzonych nawierzchni, odseparowanie części stałych w osadniku i odprowadzenie ścieków do studni kanalizacyjnych.

         Wpusty uliczne to studzienki o średnicy wewnętrznej 500 mm, łączone są za pomocą zaprawy. Studzienka składa się z podstawy, kręgów i zwieńczenia, które utrzymuje wpust żeliwny.

         Podstawa studzienki stanowi osadnik, w kręgu pośrednim jest otwór lub montowane jest przejście szczelne dla danego rodzaju rury. Zwieńczenie studzienki stanowi pierścień odciążający pod wpust uliczny żeliwny lub pierścień odciążający wraz z płytą pokrywową według KPED 02.13. Pierścień odciążający ma za zadanie przenosić obciążenie z ruchu drogowego bezpośrednio na podbudowę jezdni.

       Produkcja studzienki realizowana jest na podstawie wypełnionej specyfikacji na karcie zamówienia.


Studzienki zaworowe do systemów kanalizacji podciśnieniowej

         Studzienki zaworowe są przeznaczone przede wszystkim do budowy podciśnieniowych systemów kanalizacyjnych. Kanalizacja podciśnieniowa jest alternatywnym sposobem kanalizowania miast, gmin i zespołów przemysłowych, głównie w miejscach, gdzie jest niedostateczne naturalne nachylenie terenu. Ścieki z obiektów spływają przyłączem kanalizacyjnym do studzienki zbiorczej, skąd po jej napełnieniu są automatycznie (po otwarciu zaworu podciśnieniowego) zassane do przewodu przyłączeniowego, a następnie do rurociągu zbiorczego. Rurociągiem tym, przy wywołanym podciśnieniu, spływają do podciśnieniowej stacji zbiorczej, skąd spływają grawitacyjnie lub są przepompowywane do oczyszczalni ścieków.

         Na studnię zaworową składają się najczęściej dwa, ewentualnie trzy elementy o wymiarach 1000x1000x100mm. Pierwszy o wysokości 1000mm stanowi dno z wyprofilowaną kinetą (rząpie), w którym są zamontowane przejścia szczelne w różnej konfiguracji i średnicy, według indywidualnego zamówienia klienta. Element górny o wysokości 1000mm zawiera wmontowaną tuleję 90 PE oraz otwór pod właz żeliwny. Posiadamy również element pośredni o wysokości 500mm stosowany w celu podwyższenia studzienki.

     Produkcja studzienki realizowana jest na podstawie wypełnionej specyfikacji na karcie zamówienia.

 

Drogownictwo

         Elementy drogownictwa produkowane wg KPED (Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych cz. I, II, III. Transprojekt) wykorzystywane są do konstrukcji ścieku skarpowego, do odprowadzenia wody spływającej z jezdni i korony drogi, zabezpieczenie skarp, przeciwskarp i dna rowów dla dróg i autostrad na terenie całego kraju, w gruntach suchych i nawodnionych.


KPED 01.14 to element, który ma zastosowanie jako osadnik przy wlocie do studni chłonnej lub kanalizacyjnej, należy do grupy prefabrykatów stosowanych do odwodnienia pasa drogowego. Produkujemy osadniki dla studni o średnicach 1000, 1200, 1500 oraz 2000mm. Element ten, wyposażony jest w kraty zabezpieczające wlot do osadnika oraz wlot do studni.


KPED 01.20 ma zastosowanie do konstrukcji wylotu drenów i przykanalików, należy do grupy elementów stosowanych do odwodnienia pasa drogowego. Otwór w wylocie wykonujemy według zamówienia klienta w zakresie od 186 do 260mm.


KPED 02.16 to element z grupy prefabrykatów stosowany w kanalizacji deszczowej, służy jako wylot kolektora. Produkowany jest w dwóch rozmiarach, które zależą od średnicy kolektora. Wykonujemy otwory według zamówienia klienta.


KPED 02.17 to element z grupy prefabrykatów stosowany w kanalizacji deszczowej i służy jako wylot drenu dla średnicy 200mm.


KPED 02.19 to element z grupy prefabrykatów stosowany w kanalizacji deszczowej, służy jako wylot kolektora. Element składa się z doku wylotowego oraz ścianki czołowej. Otwór w ściance czołowej wykonujemy według zamówienia klienta, maksymalna średnica otworu wynosi 900mm.


KPED 3.17 to element z grupy prefabrykatów stosowanych do zagospodarowania pasa drogowego. Odpowiednio ułożone stopnie skarpowe stanowią schody robocze, które mają zastosowanie przy mostach i wiaduktach dla służb konserwujących obiekt.

 

Przepusty skrzynkowe

         Przepusty skrzynkowe zamknięte przeznaczone są do stosowania w drogowych obiektach mostowych. Służą do przeprowadzenia pod nawierzchnią (korpusem) drogi cieków wodnych, ciągów komunikacyjnych lub jako przejścia dla zwierząt. Wykonane z betonu C35/45 i stali A III N według projektu Przepusty drogowe – projekt Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o. nr 17792/07.

 

Ciepłownictwo, zbiorniki wielkogabarytowe, elementy nietypowe

Komory prostopadłościenne

         Zbiorniki prostopadłościenne mają szerokie zastosowanie w kanalizacji sanitarnej, przemysłowej, deszczowej i ogólnospławnej jako komory połączeniowe, wodomierzowe, zbiorniki retencyjne, wloty przepustów, jako zbiorniki przeciwpożarowe, oraz w ciepłownictwie jako komory ciepłownicze i komory pomiarowe.

         Oferowany typoszereg zbiorników o różnych wymiarach ma maksymalną szerokość 2500 mm, długość 4500mm i wysokość 2100 mm. W ścianach zbiornika i płyty wykonujemy otwory lub montujemy przejścia szczelne według projektu.

 

Zbiorniki na wodę i nieczystości płynne

         Prefabrykowane, żelbetowe, podziemne zbiorniki o pojemnościach 12, 16, 20 i 24m3 mają zastosowanie jako zbiorniki ppoż., zbiorniki retencyjne do magazynowania wód opadowych, nieczystości płynnych np. ścieków bytowych, gnojówki, gnojowicy, ścieków z przetwórstwa rolno-spożywczego.

        Zbiorniki mogą stanowić pojedynczy bezodpływowy zbiornik, baterię zbiorników, lub współpracować z innymi urządzeniami, tworząc ciąg technologiczny w gospodarstwach rolnych i przetwórstwie rolno-spożywczym. Nad zbiornikami może być wykonywana płyta gnojowa.

        Zbiorniki posiadają Atest Państwowego Instytutu Higieny nr HK/W0477/01/2006 oraz Aprobatę Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa nr AT/2006-13-0006.


Zbiornik Tornado 1, Zbiornik tornado 2

        Zbiorniki monolityczne o przekroju kołowym mają zastosowanie jako obudowy przepompowni, separatorów, jako szamba szczelne, komory wodomierzowe, piaskowniki, osadniki oraz zbiorniki retencyjne wód opadowych. Wykonujemy dennice i kręgi monolityczne dla średnic 1200, 1400, 1500, 2000, 2500mm. Prefabrykaty produkowane są o wysokościach w podanych zakresach co 100mm na zamówienie klienta. Zbiornik zakończony jest płytą pokrywową lub płytą wykonaną według indywidualnego projektu.

        Produkcja zbiornika realizowana jest na podstawowie specyfikacji na karcie zamówienia.


koryto

        Koryto jako prefabrykowany kanał żelbetowy zabezpiecza rurociąg przed naporem gruntu i umożliwia jego eksploatację, może służyć do przebudowy rowu otwartego na kanał zamknięty. Koryta oraz płyty pokrywowe wykonujemy na indywidualne zamówienie na podstawie dostarczonego projektu przez klienta.

 

Studnia startowa z nożem tnącym

        Studnia startowa wykorzystywana jest do budowy sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej metodą bezwykopową. Studnia składa się z elementu dolnego zakończonego betonowym nożem tnącym, kręgów pośrednich oraz płyty lub zwieńczenia wykonanego według indywidualnego projektu klienta.

 

Kolejnictwo


Płyta przejazdowa PGP

        Płyty przejazdowe „PGP” są produkowane według dokumentacji technicznej sporządzonej przez Biuro Projektowe Antoniego Gary. Są to elementy żelbetowe, których strukturę tworzy beton klasy C35/45. Ich wymiary oraz unikalna technika łączenia sprawiają, iż za ich pomocą możliwa jest budowa wielkogabarytowych przęseł bez wykorzystania dźwigu lub koparki, co stanowi znaczny czynnik obniżający koszty instalacji. Dzięki niewielkim gabarytom płyty PGP łatwo składować oraz przewozić na miejsce posadowienia. Poprzez zastosowanie klocków dystansowych i regulowanych cięgien spinających, możliwa jest zabudowa przejazdów prostych jak również tych występujących na łukach o promieniu R > 350 m, uzyskanie minimalnych szerokości „żłobków” oraz odpowiednią rezystancję.


Elementy peronowe

        Płyta peronowa typu „P” oraz ścianka peronowa typu „L”  tworzą zestaw do budowy peronu o wysokościach H= 0,55m i H=0,78m. Ich konstrukcja pozwala na budowę dowolnej długości peronu, przy wykorzystaniu tylko dwóch rodzajów elementów powtarzalnych. Żelbetowe prefabrykaty do budowy peronów typu „P” i „L” są łatwe w transporcie i wykazują bardzo dobre właściwości antykorozyjne dzięki zastosowaniu betonu wibrowanego C35/45. Mrozoodporność klasy F150 pozwala na swobodne stosowanie ich we wszystkich regionach naszego kraju.