Przetargi

Przetargi

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
Tytuł projektu: Sienkiewicz MAT-BUD Sp. z o.o. – innowacyjny zakład produkcyjny